Siden 2009 har Kirkens bymisjon jobbet med enøk prosjektet, prosjekt 24, i samarbeid med Aspelin-Ramm AS, Cebyc og EvoTek AS Målet er å redusere den årlige energibruken med 24% med 2009 som referanseår.  Begge firmaene støtter Kirkens bymisjon økonomisk og med faglig kompetanse. Resultatet så langt er en energireduksjon på 11%.

-Det er et prosjekt hvor vi føler vi får “giret” vår bistand. Vårt kompetansebidrag gir et resultat som er mange ganger større enn vårt økonomiske bidrag, som igjen går til å hjelpe de svake i samfunnet, sier Daglig leder Kjell Petter Småge.

Holdninger og rutiner

Det har blitt gjort besparelser gjennom å endre holdninger, endring av driftsrutiner og  styring av ventilasjon. Den største besparelsen er ved å trimme de tekniske anleggene ved å fyre og ventilere etter behov.

Spredning og motivasjon

To av institusjonene i Kirkens Bymisjon i Oslo, Veslelien i Brumundal og Origosenteret i Våler i Østfold, har vunnet Fjordkrafts enøkpris. Dette er institusjoner som har vært gode på enøk lenge, men som har fått et større giv etter Prosjekt 24. Vi ser de ansatte på institusjonene blir inspirerte til å gjøre enda mer for å kutte energibruken i byggene sine. Det finnes alltid smarte tiltak som reduserer energibruken ytterligere.

Driftsamling annenhver måne

Driftspersonellet ved Kirkens Bymisjon i Oslo har heldagssamlinger en gang annenhver måned, hvor alle møtes. I tillegg får driftspersonellet hver måned tilsendt ET-kurver over sine anlegg. Disse må de evaluere og gi tilbakemelding på. Driftspersonellet møtes også i mindre grupper der de har konkrete oppgaver de må jobbe med, som de igjen må presentere på samlingene. Disse tiltakene er med på å holde oppe fokus og de ansatte får mulighet til å dele erfaringer seg imellom.

Kirkens Bymisjon i Oslo bruker Energinet som energioppfølgingssystem, hvor de fleste eindommene er med. På sikt er det et mål å få med de mindre eiendommene som tilhører Bymisjonen. Hver enhet har målere slik at de ansatte kan følge med på hva som brukes og hvor strømmen blir brukt.

Evotek AS i samarbeid med andre vil jobbe videre med det gledelige arbeidet å redusere energibruken hos Kirkens Bymisjon.

 

Prosjekt 24

Prosjekt 24 er et samarbeid mellom Aspelin Ramm, EvoTek  AS og Kirkens Bymisjon i Oslo. Målet var å redusere energiforbruket med 24 prosent på 24 måneder. Prosjektet ble startet i 2009 og er nå forlenget ut 2012.

Bilde og utganspunkt for tekst er hentet fra EnergiRapporten nr.18.